GDPR

Obecné zásady zpracování osobních údajů DON Tábor v souladu s Nařízením EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016

Vážení návštěvníci našeho divadla,

v souvislosti s Nařízením EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů /GDPR/, jsme povinni Vás informovat o tom, jak nakládáme s Vašimi osobními údaji a jaká jsou Vaše práva ve vztahu k osobním údajům, které zpracováváme.

Správcem Vašich osobních údajů je Divadlo Oskara Nedbala Tábor,
IČ: 659 42 434, se sídlem Tábor, Divadelní 218, 390 01. Telefon: 384 971 630, příspěvková organizace Jihočeského kraje.

Za jakým účelem vaše osobní údaje zpracováváme

Při zpracování Vašich osobních údajů dodržujeme všechny zásady, na nichž je GDPR postaveno, tj. zejména zásady zákonnosti, korektnosti a transparentnosti. Každá z operací, kterou provádíme s Vašimi osobními údaji, má právní důvod. Obecným účelem zpracování Vašich osobních údajů je správa Vašich uživatelských účtů k našim službám a poskytování a zlepšování našich služeb, o které jste projevili zájem.

Právní důvody zpracování:

 • plnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli /objednávka předplatného, prodej či rezervace vstupenek na představení, pronájem nebytových prostor DON Tábor/. Využíváme Vaše jméno, příjmení, kontaktní a platební údaje. Zpracování v tomto případě zahrnuje všechny činnosti od rezervace či objednávky vstupenek/předplatného, zpracování této rezervace či objednávky včetně zaplacení a případného doručení. Zpracování osobních údajů pro účely plnění smlouvy je nezbytným požadavkem pro samotné uzavření smlouvy a poskytnutí plnění z naší strany.
 • dodržení zákonných povinností, které se na nás jako na Správce osobních údajů vztahují
 • náš oprávněný zájem / např. uplatnění slev, případně uplatnění našeho nároku plynoucího ze smlouvy, tedy zasílání informací o našich službách, individuální komunikace týkající se upozornění na mimořádné události, jakými jsou například změna termínu či titulu představení/ nebo
 • souhlas se zpracováním osobních údajů /objednání zasílání newsletteru, zasílání měsíčního programu na Vaši adresu, zasílání elektronického měsíčního programu, zasílání pozvánky na vernisáže poštou či elektronicky/

Jaké osobní údaje zpracováváme

V DON Tábor zpracováváme osobní údaje o uživatelích a zákaznících zejména v souvislosti s využitím našich služeb /objednávka předplatného, prodej vstupenek, odběr newsletteru/. Primárně jsou zpracovány osobní údaje, které nám poskytnou uživatelé a zákazníci při objednávce, registraci do uživatelského účtu, při vytvoření objednávky či rezervace. Dále zpracováváme osobní údaje, které získáme tím, že zákazníci a uživatelé používají naše služby.

 • jméno a příjmení, případně IČ
 • datum narození
 • adresa
 • e-mailová adresa a telefonní číslo
 • IP adresa

DON Tábor v této souvislosti dodržuje i zásadu minimalizace zpracování osobních údajů. DON Tábor nezpracovává jakékoli citlivé osobní údaje.

Kdo má přístup k vašim osobním údajům

Vaše osobní údaje jsou v prvé řadě zpracovávány DON Tábor a jeho pracovníky /Správce osobních údajů/. Veškeré osoby mající přístup k osobním údajům jsou poučeny o způsobu nakládání s nimi a musí dodržovat přísná pravidla, která jsou zanesena v pracovním řádu /zejména povinnost mlčenlivosti apod./.

DON Tábor dále jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro DON Tábor, a to pro účely a způsobem, které DON Tábor stanoví. V případě, kdy je vyžadován Váš souhlas, předáváme údaje zpracovatelům pouze tehdy, pokud jste souhlas udělili. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb.

Zpracovatelé DON Tábor:

 • firma Perfect System s.r.o. dodavatel rezervačního softwaru vstupenek Colosseum
 • firma Gordic s.r.o. dodavatel účetního systému
 • firma eclair design s.r.o. poskytovatel hostingové služby a domény

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme:

 • po dobu trvání smluvního vztahu /v případě, kdy je zákonným důvodem plnění smlouvy/
 • do vašeho výslovného odvolání souhlasu /pokud je právním základem souhlas/
 • na základě zákonné povinnosti dle Vnitřní směrnice k archivaci, spisovému a skartačnímu řádu vycházejícímu z platných právních norem a předpisů

Jaká jsou vaše práva

 • právo být informován /účel zpracování osobních údajů, totožnost správce, jaké jsou naše oprávněné zájmy, po jakou dobu budeme s Vašimi osobními údaji nakládat/
 • právo na přístup k osobním údajům
 • právo na opravu osobních údajů
 • právo na omezení zpracování osobních údajů
 • právo na přenositelnost osobních údajů /na výslovné vyžádání subjektů údajů předat dalšímu správci/
 • právo vznést námitku
 • právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování
 • právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů
 • právo na oznámení o porušení zabezpečení osobních údajů
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu
 • právo na výmaz /pokud pominul účel či zákonný důvod/

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 • Ve většině námi prováděných operací nepotřebujeme Váš souhlas se zpracováním osobních údajů. Osobní údaje zpracováváme v režimech, k nimž výslovný souhlas není potřeba /plnění smlouvy, zákonná povinnost/.
 • Váš výslovný, informovaný souhlas potřebujeme pouze v případě zasílání měsíčních programů poštou divákům – nepředplatitelům, elektronického měsíčního programu prostřednictvím e-mailu divákům a pozvánek na vernisáže poštou či elektronicky.

Prohlášení

Ujišťujeme Vás, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků. V divadle platí přísná pravidla, jež stanovují, který konkrétní zaměstnanec a za jakých podmínek, může mít přístup k Vašim osobním údajům a jaké osobní údaje může zpracovávat.

Základní pojmy:

Zpracování osobních údajů je jakákoli operace nebo soubor operací prováděná s osobními údaji a to i automatizovanými postupy /shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení, vyhledání, nahlédnutí, použití, omezení, výmaz, zničení/.

Osobní údaj je jakákoli informace, na základě které je možné fyzickou osobu přímo či nepřímo identifikovat.

Subjekt údajů je fyzická osoba, které se osobní údaje týkají.

Správce osobních údajů je subjekt /v tomto případě DON Tábor/, který určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů a za jejich zpracování primárně zodpovídá.

Zpracovatel osobních údajů je subjekt, kterého si správce najímá, aby pro něj prováděl s osobními údaji zpracovatelské operace. Může provádět jen takové operace, kterými ho správce pověřil, nebo vyplývají z jeho činnosti.

r

Vážení diváci,

z důvodu rekonstrukce jevištních technologií zahájíme prodej předplatného JARO 2025 v úterý 1. 10. 2024.

Podzimní programovou nabídku sledujte na našem webu.

Těšíme se na Vás.